Gå tillbaka Kontakta oss

Bolagsstyrning

Läs mer...
Vår historia
Ledningsgrupp 
Styrelseledamöter 
Bolagsordning 
Årsstämma 
Ersättningar  
Bolagsstyrningsrapport 

Årsstämma 2017

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas torsdag 27 april 2017. Sista dagen för att begära att ärenden ska behandlas av stämman är 23 mars. Aktieägare som önskar lämna ärende till Årsstämman kan vända sig till styrelsen på e-mail: ir@pricer.com eller på adress; Pricer AB, Attention: Årsstämma, Box 215, 101 24 Stockholm.

Rätt att delta vid årsstämman
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 21 april 2017, och dels senast fredagen den 21 april 2017 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Pricer AB (publ), under adress: Pricer AB (publ), Box 215, 101 24 Stockholm eller per telefon 08-505 582 00 eller via e-post ir@pricer.com.

Vid anmälan bör anges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Valberedning
Pricers valberedning inför 2017 års stämma består utöver styrelsens ordförande Bo Kastensson av Tedde Jeansson, Stefan Roos, Göran Sundholm och Gunnar Ek. Aktieägare som önskar lämna förslag till Pricers valberedning kan senast den 30 november 2016 vända sig till valberedningen på e-mail: ir@pricer.com eller på adress; Pricer AB, Attention: Valberedningen, Box 215, 101 24 Stockholm.

En kundorienterad organisation

Pricers företagskultur kännetecknas av lyhördhet och korta beslutsvägar och organisationen arbetar kund- och processorienterat.

Medarbetarpolicy

På Pricer arbetar vi i en internationell och mångkulturell miljö. Hög kompetens, professionalism och ansvar med fokus på kunder och marknad genomsyrar kulturen, organisationen och vårt sätt att göra affärer. Vi värdesätter öppenhet, framåtanda och ett positivt tänkande hos våra medarbetare.

Tydlig kommunikation, initiativrikedom, ärlighet och ömsesidig respekt mellan individer och yrkesområden är viktiga värderingar för oss.

Kompetensbyggande

Pricers personal uppmuntras att söka ny kunskap inom sina områden och gå utbildningar för att förbättra sin kompetens. Områden som uppmuntras är breddning av tjänster och byte av tjänster inom organisationen. Kunskap om och förståelse för detaljhandeln och de fördelar som pris- och informationssystem erbjuder är prioriterade frågor inom kompetensutveckling och kundbesök ingår därför som ett återkommande inslag i personalutvecklingen.

Gå tillbaka